تعیین وقت تکمیل پرونده قطعات

رایگان

کلیه اعضاء و مالکین محترمی که قطعات آنان جزوء دارندگان قطعات اراضی گاوترنا کارکنان دارائی خراسان می باشد ، لازم است پس از دریافت اس ام اس نوبت بندی ، نسبت به درج نوبت خود در این قسمت سایت اقدام و بر اساس نوبت دریافتی به منظور تکمیل پرونده و هماهنگی های لازم جهت زمان تحویل قطعه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.